REISEVILKÅR KULINARSIK TUR

Generelle reisevilkår for Reiselaget (heretter kalt RL).

 

1. Påmelding

Påmelding kan skje elektronisk via vår nettside eller på e-post. Angreretten som ellers er til stede ved fjernsalg gjelder ikke ved kjøp av reisetjenester. Avtalen mellom partene anses inngått ved bekreftet bestilling og innebærer aksept av turens reisevilkår. Bestillingsbekreftelsen må kontrolleres grundig straks den mottas. Vennligst påse at navn på alle reisende stemmer overens med passet. Eventuelle feil skal rettes før betaling av depositum finner sted.

 

2. Depositum og sluttbetaling

Etter bestilling vil den reisende motta en reisebekreftelse/ faktura per e-post. Depositumet må innbetales innen 7 dager. Manglende betaling av depositum medfører ikke at avtalen bortfaller. Depositumsbeløpet er kr 2.500 pr. person. Depositumet regnes som delbetaling av reisens pris. Sluttbeløpet forfaller til betaling 65 dager før avreise. Er det under 65 dager til avreise ved bestilling, sendes faktura på hele beløpet med kort betalingsfrist. Ved manglende betaling 2 dager etter forfall, står RL fritt til å annullere bestillingen. Reisedokumentene sendes på e-post cirka 2 uker før avreise.

Vilkår i dette punkt avviker fra normalen slik beskrevet i Alminnelige vilkår for pakkereiser. Dette som følge av garantier og forpliktelser til underleverandører som ved dette tilfellet er Berg-Hansen AS og Triangle SRL.

 

3. Endring / avvik i reise

Ved eventuell forsinkelse eller uteblivelse fra den reisendes side gir ikke rett til prisavslag eller erstatning for tapt arrangement, det være seg for hele eller deler av programmet.

RL har ikke ansvar for tap som måtte oppstå av at den reisendes egne bestillinger av transport eller andre reisetjenester, ikke kan benyttes på grunn av oppståtte endringer i de programfestede tidspunktene for gruppens reise- eller flytider når endringene skyldes forhold RL ikke kan lastes for. RL gjør oppmerksom på at de fleste flyselskaper kansellerer hjemreisen dersom utreisen ikke benyttes.

 

4. Avbestilling / gebyr

Avbestilling skal skje skriftlig til RL. Manglende innbetaling av depositum gjelder ikke som avbestilling. Ved avbestilling eller uteblivelse gjelder følgende gebyrer:

  • Frem til 105 dager før avreise: kr 750 pr. person
  • Fra og med 105 til 65 dager før avreise: Depositumsbeløpet
  • Fra og med 65 til 36 dager før avreise: 50% av reisens pris
  • Fra og med 36 dager og fram til avreisedato og ved manglende fremmøte avreisedagen: Ingen refusjon.

Vilkår i dette punkt avviker fra normalen slik beskrevet i Alminnelige vilkår for pakkereiser. Dette som følge av garantier og forpliktelser til underleverandører som ved dette tilfellet er Berg-Hansen AS og Triangle SRL.

 

5. Avbestilling/kansellering ved ekstraordinære omstendigheter

Reisebransjen og RL følger Utenriksdepartementets reiseråd. Den reisende har som hovedregel rett til å avbestille sin reise dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14 dager eller kortere før reisen tar til, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som kan likestilles, og det er rimelig grunn til å anta at disse forhold også vil være reelle på avreisedagen. Ved avbestilling av foran nevnte årsaker, refunderes tilgodebeløpet. Reisen kan imidlertid ikke avbestilles av foran nevnte årsaker hvis begivenheten som legges til grunn for avbestillingen var eller burde vært kjent ved bestilling.

En reise kan kanselleres/endres uten erstatningsplikt av RL dersom:

  1. Det ikke er påmeldt et tilstrekkelig antall deltakere på turen, som ved denne turen må være minimum 12 påmeldte. RL skal gi den reisende beskjed om eventuell kansellering av turen senest 20 dager før avreise.
  2. Det inntreffer uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter utenfor RLs kontroll. Eksempler kan da være: Naturkatastrofer, fare for krig, farlige smittsomme sykdommer, arbeidskonflikter eller lignende.
  3. Forhold på reisemålet/langs reiseruten som gjør det risikabelt eller urimelig å gjennomføre turen, og som RL med rimelighet ikke kunne forutse. For pkt. 2 og 3 vektlegges ved vurdering blant annet UDs reiseråd og lokale myndigheters uttalelser. Om RL kansellerer en reise og fristen for betaling av sluttbeløpet er forfalt, er manglende sluttbetaling på kanselleringstidspunktet å anse som avbestilling fra kundens side, og gebyrer som ved en ordinær avbestilling vil gjelde.

 

6. Reise- og avbestillingsforsikring

RL anbefaler alle reisende å ha gyldig reiseforsikring som også bør dekke eventuell hjemtransport, samt Europeisk Helsetrygdekort. RL anbefaler å tegne en avbestillingsforsikring dersom dette ikke er inkludert i reiseforsikringen. Den reisende er selv ansvarlig for å tegne de nødvendige forsikringer. RL har ikke ansvar i situasjoner og forhold den reisende kunne ha forsikret seg mot og som ikke skyldes arrangøren eller noen han har ansvar for.

 

7. Pass og visum

Selv om det ikke er passtvang innen Schengen, vil mange flyselskap og hoteller likevel kreve gyldig legitimasjon. Utenfor Norge er det kun pass og Nasjonalt ID kort som gjelder som gyldig legitimasjon. vi gjør oppmerksom på at mange land, og flyselskap krever at passet må være gyldig minst 6 måneder etter hjemreisedato. Dette kan også gjelde for reiser i Europa. Det er den reisendes ansvar å sørge for å ha gyldig pass/ID for seg selv og den/de man bestiller for.

 

8. Forbehold

Så tidlig påmelding som mulig er med på å sikre nok deltakere til at turene kan gjennomføres. Hvis det blir færre en 20 påmeldte, kanselleres reisen og det innbetalte beløpet refunderes.

Det tas forbehold om endring av pris grunnet forhold utenfor RLs kontroll. Slike forhold er valutaendringer, endringer i transportpriser og økning i offentlige skatter og avgifter. RL forbeholder seg retten til å fakturere et pristillegg som følge av eventuelle endringer. Dette forhold går begge veier, og den reisende har rett til prisreduksjon dersom kostnadene reduseres. Et eventuelt pristillegg vil bli varslet senest 20 dager før avreise. Utgjør tillegget mer enn 8 prosent av reisens pris, har den reisende anledning til å heve avtalen.

Reisende som har bestilt dobbeltrom eller del i tosengs-rom må betale enkeltromstillegg pålydende 1.450, dersom den andre part frafaller eller det ikke melder seg en ytterligere person av samme kjønn å dele rommet med. Om dette er aktuelt, kontaktes den reisende og tilleggsfaktura sendes i forkant av reisen. Dette er ingen gyldig grunn til å trekke seg fra reisen.

Informasjon om flytider og flyselskap er foreløpige inntil flybilletten er utstedt. Det tas forbehold om mulige trykkfeil i programmet eller på vår nettside. Vesentlige endringer som skjer etter bestilling, skal meddeles den reisende skriftlig.

Innholdet i vår tur kan bli påvirket av forhold utenfor vår kontroll som for eksempel vær, fremkommelighet, arbeidskonflikter og lignende. Dersom slike forhold skaper hindringer for gjennomføring av det oppsatte programmet, vil vår samarbeidspartner som er ansvarlig for programmet i Italia foreta nødvendige justeringer i eksempelvis reiserute og innhold, bytte av transportmiddel og overnattingssted. Det vil bestrebes på å erstatte de deler av reiseinnholdet som blir påvirket av endringen med likeverdige alternativer. Reisen anses ikke som mangelfull om ikke slike justeringer berører mer enn 25 prosent av det oppsatte reiseinnholdet. Avvik fra det avtalte og som skyldes uforutsette hindringer utenfor arrangørens kontroll anses normalt ikke som en mangel så lenge avviket ikke må betegnes som vesentlig.

 

9. Den reisendes plikter

Den reisende må kunne håndtere sin egen bagasje og kunne reise uten assistanse. Spesielle behov på flyreisen og underveis på turen må det opplyses om ved påmelding. Vi gjør oppmerksom på at reiseleder ikke kan yte særskilt assistanse til noen av deltakerne under reisen.

Det er deltakers ansvar å være i god nok form både psykisk og fysisk, samt ha en god nok helse til å kunne delta på reisen uten spesielle problemer. Det er deltakers ansvar å sjekke med sin lege dersom man er usikker på om reisen er tilrådelig. Dersom deltaker blir frarådet fra lege og dermed ikke kan delta på turen, gjelder samme gebyrer som ved en ordinær avbestilling.

Den reisende plikter å rette seg etter de regler som er gitt av offentlige myndigheter og må ikke opptre til sjenanse for medreisende eller andre.

Dersom den reisende grovt tilsidesetter sine plikter, kan vedkommende nektes å delta eller utelukkes fra resten av reisen, uten at det kan kreve erstatning eller prisavslag fra arrangøren. Ved utelukkelse etter at reisen er påbegynt, kan den reisende pålegges selv å bære omkostningene ved endret hjemreise. Den reisende kan gjøres erstatningsansvarlig hvis han med vilje eller uaktsomhet påfører arrangøren tap blant annet ved ikke å overholde de bestemmelser som er nevnt ovenfor.

 

10. Tilslutningsbilletter

Våre turer har normalt reise tur/retur Oslo Gardermoen. Vi tilbyr hjelp til å booke tilslutning fra andre steder mot billettpris + kr 250,- i administrasjonsgebyr. Foretas ikke tilslutning gjennom oss, er oppmøte Oslo Gardermoen.

 

11. Den reisendes reklamasjonsplikt ved mangler

Den reisende plikter å gi beskjed uten ugrunnet opphold dersom vedkommende oppdager en mangel ved reisen. Oppdages dette etter at reisen har startet, må den reisende reklamere umiddelbart til RLs reiseleder eller guide slik at det blir gitt en mulighet til å rette opp mangelen.

Close Panel